Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi
12 Ağustos 2016
Bu haber 1023 kez okundu
Söylememekten doğan zarar, söylemekten doğan zarardan daha büyüktür.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

“Ehl-i sünnet ve’l cemaat” kavramı, İslam’ın erken dönemlerinde politik olarak “Harici” ve “Şia” fırkalarına nispetle İslam toplumunun Emevi Saltanat Devrimi ile siyasi iktidar tarafından kontrol altına alınan ana gövdesine işaret eder. “Cemaat” burada cemiyet/toplum, ana kitle anlamına gelir.

 

Laik/seküler Türk devriminden sonra hilafet, şeriat ve tarikatlar lağvedildiği için, dindar toplum, geleneksel dini benliğini korumak için bir taraftan tarikatları gizli olarak yaşatmaya çalışırken, Said Nursi, tarikat ile şeriatı birleştirerek ve bu birleşime biraz da Eş’ariliğin yorumunu ekleyerek kaleme aldığı “Risale-i Nur” külliyatı etrafında muhafazakâr halk içinde bir “cemaat” oluşturdu. İlk Hıristiyanlık da pagan halklar içinde böyle bir “cemaat” olarak doğmuş iken; İslamiyet, bir cemiyet/toplum olarak doğmuştur. Cemaat, Said-i Nursi’nin ölümünden sonra çeşitli fraksiyonlara ayrılarak devam etti. Bu arada DP’nin ellili yıllarda iktidara gelmesinden sonra çeşitli tarikatların “cemaat” tarzında örgütlenerek yavaş yavaş gelişmeye başladığını görürüz: Süleymancılık, Işıkçılık, İskender Paşa, İsmail Ağa …vs. Türkiye’de cemaatler, “Ehl-i Sünnet”in Osmanlı’nın yıkılmasından sonraki “…vel cemaat” toplum/cemiyet özlemini ve onu yaşamayı ifade eder.

 

Fetullah Gülen, yetmişli yıllarda MSP’ye yakınlığı ile bilinen Tahir Büyükkörükçü, Timur Taş, Mahmud Efendi gibi, fakat ateşli vaazları ile sivrilen “Nurcu” bir vaaz, “Hoca Efendi” olarak kamuoyunun gündemine geldi. Hoca Efendi, zamanla cami cemaatinden ve talebelerden nurcu bir “cemaat” oluşturdu. Diyanetten emekli olduktan sonra, giderek klasik Nurculuğun klasik söyleminden koparak söylemini ve örgütlenme tarzını modernleştirdi. Teolojik olarak tasavvufla mezcedilmiş Gazzali sonrası Hanefi-Maturidi çizgisine bağlı olmakla birlikte, “hizmet” anlayışını değiştirerek dershane, öğrenci evleri ve özel okullar aracılığı ile eğitime önem vererek küreselleşti. Daha sonra da bürokraside (Milli Eğitim, Maliye, Emniyet, Adliye), medyada (Samanyolu tv, Zaman) ve iş dünyası (TUSKON) örgütlenmeleri tamamlandı. Hoca Efendi’nin sarıklı-cübbeli olarak kürsülerden verdiği ateşli “vaaz”lar, hareketin esas teolojik özünü, yine Hoca Efendi’nin daha sonra Pensilvanya’daki evinde takkeli-takım elbiseli olarak teenni ve düşük ses tonu ile yaptığı “sohbet”ler, hareketin teolojik-politik-stratejik ideolojisini; bıyıksız, sinekkaydı traşlı, takım elbiseli-kravatlı genç sempatizanların (kardelenlerin-altın neslin) dünyadaki okullarda ve Türkiye’deki bürokraside ortaya koydukları performans ise, hedefe yürümenin pratiği ve praxisidir. 28 şubat sürecinin yarattığı baskılardan sonra Hoca Efendi ABD’ye gitti. Hicret yurdu olarak bu ülkenin seçilmesi konusunda çeşitli spekülasyonlar mevcuttur: “Götürüldü” mü?; yoksa, kendi iradesi ile “gitti” mi? Cami cemaatini “irşad” ile başlayan süreç, dershane, yurt, özel okullar, medya, iş adamları, Abant Platformu, özel üniversiteler ile devasa bir örgütlenmeye dönüştü. Dini “cemaat” olarak başlayan hareket, geniş örgütlenmesi ile siyasi bir “güç” merkezi haline gelince, siyasi parti kurmadan, mevcut partilerle “politik” ilişkiye girerek “iktidar”ı etkilemeye başladı. Özellikle son on yılda AKP ile giriştiği simbiyoz ilişki ile bürokrasi ve parlamentoda etkili olmaya başladı. Cemaat iman, gönüllülük ve üstüne itaate dayalı olarak oryantasyonu son derece yüksek, sistematik ve etkili bir yapı iken; AKP, yoğunlukla çıkar içgüdüsünden kaynaklanıp, lider kültünün totaliter otoritesine boyun eğen daha oportünist bir yapıdır. Cemaati böylesine politik bir ilişkiye iten temel saik, çökmüş bir medeniyetin ve imparatorluğun çocukları olarak, Türkiye’nin katı laikçi kuruluş felsefesi ve altmış ihtilalinden sonra bu yapıyı sürdürmek için anayasal olarak kurgulanmış askeri vesayet sistemidir. Muhafazakâr kitleler, rejimin kendilerine dayatmış olduğu baskı ve tahakkümden sürekli rahatsız olmuştur. Tersinden bir vesayet sistemini, Hoca Efendi ile Tayyip Erdoğan beraber kurmaya çalışmaktadırlar. Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan önce yaşayıp bitirdiği tecrübeyi, Türkiye hâlâ yaşamaya devam ediyor.

 

Hoca Efendi’nin ABD’de misafir/mülteci olması hasebi ile de okulların dünyadaki selameti açısından dünya gücü olarak ABD ile de bir simbiyoz ilişki kuruldu. ABD, Orta Doğu’da Afganistan ve Pakistan’daki hegemonyasına karşı mücadele eden Taliban ve el-Kaide gibi “terör” örgütlerine ve onların kılçıklı-kemikli “radikal-fundamentalist İslam”ına karşı cemaatin “hoşgörü-diyalog” din yorumuna sahip çıkarak (Ilımlı İslam) ilişkiyi sürdürdü. Bugün, genelde Sünni dünyanın, özelde de Cemaatin Şia/İran’dan daha ziyade, Hıristiyanlık/ABD’ye yakın durması, psikolojik, teolojik, hem de iktisadi-politik bir mevzudur. Sanıyorum bu yakınlık, cemaatin Sünni akaid-tasavvuftaki “mehdi-mesih” inancına kail olması ve bu inancın merkezinde olan Hz. İsa’nın yerinden geliyor. Sünnilikteki bu mitolojinin, Şia’daki teolojik-mitolojik versiyonundan farklı olduğu bilinmektedir.

 

İslam tarihinden sufi tarikatların siyaset ile ilişkisi bilinmektedir. Kuzey Afrika’da Senusilik, Osmanlı coğrafyasında Nakşilik ve Mevlevilik bunun örnekleridir. Bu bağlamda ideolojik olarak tasavvuf ile şeriatın sentezinden oluşmuş “cemaat” örgütlenmesinin siyasetten uzak durmasını beklemek abes olur. İslam toplumları politik anlamda hiyerarşik ve kapalı yapılar olduğu için, siyasete illegal yollardan etki etmek bu coğrafyanın genetiğinde vardır. İttihad ve Terakki’nin Abdülhamit’i tahttan indirmesi, Kemalist devrim, 1950’lerden sonra ordunun darbeler yapması ve siyasi bir vesayet kurması bunun örnekleridir. Devleti bir ahlaki-hukuki toplum sözleşmesi, demokrasiyi (halk egemenliği) de bu devletin yönetilmesinin meşru prosedürü olarak kurmadığımız için, her ideolojik, ekonomik güç onu ele geçirmeye çalışıyor. Cemaat, devletin bürokratik örgütlenmesinde elde ettiği mevziler (emniyet, adliye, HSYK…) ile kendine ve hem de ortağı olan AKP’ye karşı başta ordunun içinden olmak üzere, diğer grupların da desteği ile girişilen darbe teşebbüslerini (Ergenekon) deşifre ederek askeri vesayetin tasfiye edilmesine destek verdi. Bu tasfiye operasyonuna Obama ABD’sinin de teknik servis verdiği bilinmektedir. Çünkü, Tayyip Erdoğan ABD’nin hazırladığı “BOP” projesinin eşbaşkanı. Özetle, dünyanın politik aktörleri, Türkiye’deki siyasi yapıyı etkilemeye çalıştıkları gibi; içerde de palazlanan çeşitli güç odakları, -siyasi sorumluluk almadan- iktidar olma veya iktidarı etkilemeye çalışmaktadır. Cemaat de onu yapıyor. Ancak olan, olması gereken değildir.

 

Teolojik ve düşünsel açıdan bakacak olursak, cemaatin katı-muhafazakâr Sünni öğretiyi harekesine dokunmadan sürdürdüğü ortada. Cemaat hiçbir yenilikçi İslami düşünceye itibar etmemektedir. Dünyadaki okullarda dünya sistemine, ülkemizdeki okullarda ise bürokrasiye ve teknokrasiye kalıptan çıkma, itaatkâr –onların deyimi ile inanmış kardelenler- elemanlar yetiştirmektedir. Yani cemaatin entelektüel-kritik/düşünsel kapasitesi yoktur. Piramidal/hiyerarşik örgütlenme tarzı, doğası gereği düşünceye yer vermez. Cemaat, liberal-kapitalist teknoloji–tüketim toplumunun metafizik/felsefi krizini “batıl” olarak nitelemenin ötesinde analitik ve düşünsel bir kritiğe tabi tutacak entelektüel kapasitesi yoktur. Örneğin, “Frankfurt Okulu”, Avrupa’nın içinden bu sistemin politik iktisadını eleştiren entelektüel bir harekettir. Ayrıca, mistik bir şahsiyet olarak Fetullah Gülen’in siyasal aklının FBI, CIA ve MOSSAD ile aşık atacak güçte olduğu kanaatinde değilim. Gandi’nin İngilizlere karşı, Humeyni’nin ABD’ye karşı ortaya koyduğu siyasi stratejiler ile Fetullah Gülen’in ABD-İsrail’e karşı ortaya koyduğu strateji mukayese edilirse aradaki fark görülür. Uzaydan elde edilen istihbarat ve binlerce “think-tank” kuruluşuyla oluşturulan stratejiler ile rüyalardan alınan ilham ve işaretlerle nasıl karşılıklı bir siyasi ilişkiye girebilir? Bütün zihni “masiva=dünya” olan bir aktör ile, zihni “masiva”dan boşandırılmış –çünkü masiva, “mavera” için araçtan başka bir şey değildir- bir aktörün -eğer aktör Hoca Efendi ise- ilişkisi nasıl denk olabilir? Cemaatin/ hareketin ABD ve İsrail istihbaratları tarafından manipüle edildiğine dair kamuoyunda ciddi şüpheler bulunmaktadır. Son MİT krizinde hükümete karşı girişilen operasyonun dış kaynaklı olduğuna ilişkin yaygın bir kanaat mevcuttur. Artık “The Cemaat”, bir yönüyle istihbarat örgütleri konsorsiyumunun kod adı durumuna gelmiştir.

 

Cemaatin AKP ile askeri vesayete karşı işbirliği içinde verdikleri mücadelede cemaat üyelerinin “tele-kulak” (tecessüs) ile elde ettikleri istihbaratın rolü bilinmektedir. Bu durum, toplumda bir paranoya yaratmıştır. Siyaset ve bürokrasideki herkes, dinlendiği veya özel ilişkilerinin kasede alınabileceği şüphesine kapılmıştır. Nasıl ki 1960-2000 arasında askeri vesayet “görünmeden” korku yaratıyor ve insanları “fiş”liyor ve ordu bir “tabu” haline gelmiş idiyse; şimdi de cemaat, aynı görünmez korkuyu yaratmaktadır ve tabu haline gelmiştir. Rakipleri itibarsızlaştırarak tasfiye etmek amacı ile girişilen “tecessüs”ün haramlığı bir tarafa (49/12), bu vesile ile –Cübbeli Ahmet örneğinde olduğu gibi- dolaylı olarak “fuhşiyatın inananlar arasında yayılmasını/normalleşmesini” (24/19) nasıl izah etmek gerekir? Boşuna mı “Şuyuu, vukuundan beterdir.”, “Kabahatta gizli, ibadette gizli.” denmiştir? Ancak cemaatin kendini olağanüstü koşullarda, bir “harp” halinde oldukları ve bundan dolayı da “hile”nin meşru olduğu gerekçesi ile savunacağı açıktır.

 

Şu ironiye bakın ki, doksanlı ve ikibinli yıllarda askeri vesayete karşı yazdığım yazıların birinde de başlığın altındaki özdeyişi kendimi korumak saiki ile kullanmıştım. Cemaatten Hoca Efendi’nin yakını olan ve benim de sınıf arkadaşım olan, dürüstlüğüne, dini hamiyetine ve ilmine –düşüncesine değil- saygı duyduğum arkadaş, beni telefonla arayarak savcı taklidi yaparak korkutmaya çalışmış ve beni yazımın içeriğinden dolayı tebrik etmişti. Cemaatin askeri bürokrasi ve destekçileri ile girdiği mücadelede tasfiye etmek istediği şahısların telefonlarını illegal olarak dinleyerek veya kamera düzenekleri ile itibarsızlaştırarak tasfiye ettiği kanaati yaygındır. Hatta cemaatin elinde hükümet içinde dahi eline-beline hakim olamayan bazı bürokratların kayıtları olduğu ve KİK’te olduğu gibi, bazen operasyon yaptığı vakidir. Allah vekil, cemaatin sempatizanları eline, beline ve diline hakim insanlar. Cemaatin gücü de buradan geliyor. Bu güçlerini kullanarak eline, beline ve diline hakim olamayan muhaliflerini birinden yakalayarak kolayca avlıyorlar/itibarsızlaştırıyorlar. Diğer taraftan, cemaatin iç dayanışması ve elde ettiği güç ile muhaliflere ve kendinden olmayanlara karşı –ileride elde edilecek davanın nihai başarısı uğruna- hile-i şer’iyyelere baş vurularak ve kitabına uydurularak son derece yanlış davranışlar ortaya konmaktadır. Hanefi fıkhının teolojik olarak buna fırsat verecek bir sürü malzeme ile dolu olduğunu erbabı bilmektedir. Ancak, “hile-i şeriyye” edebiyatının Kur’an’la olan açık çelişikliğini üstadımız İbni Teymiyye ve İbni Hazm vaktiyle açık bir şekilde ortaya koymuştu. Örnek vermek gerekirse, Hizmete aylık 3-4 bin lira “himmet”te bulunan biri, annesinden 185 liralık ilaç parasını eczanesinde tahsil edebilmektedir. Bazı rektörlük seçimlerinde “harp hiledir” fetvasınca başvurulan davranışlar, ahlak sınırlarını hayli aşmaktadır.

 

Hareketin ekonomi politiğine gelecek olursak, dünyadaki okullara Anadolu esnafları ve kaplanlarının “himmet”inden aktarılan kaynaklar, umulur ki okullardaki elemanların Türk iş adamlarına (TUSKON) verdikleri destek hizmeti ile ticaret ve iş bağlantıları ile fazlasıyla geri döner. Okullar aracılığı ile Türkiye’nin itibarının artması olumlu bir sonuçtur. Dünyadaki okullarda İslami bir tebliğ yapılmadığı; öğretmenlerin örnek ahlakları ile onu “temsil” ettikleri kanaatindedirler.

 

Haddim olmayarak –ancak hakkım ve sorumluluğumun gereği olduğunu düşünerek- cemaate tavsiyem, ABD ile ortaklaşa giriştikleri Türkiye’deki askeri vesayetin geriletilmesi için verdikleri siyasi destekten sonra –bunun faturalarına karşı eleştirilerimi saklı tutmak kaydıyla- siyasi faaliyetten en kısa sürede vazgeçip, demokratik toplumlardaki gerçek bir “Sivil Toplum Örgütü” olarak topluma geri dönmeleri, ya da siyaset yapmaya çok hevesliler ise, siyasal bir parti kurarak toplumun önünde görünür olmalarıdır. Hukuk ve sivil toplum (vakıf, dernek, cemaat) yüce gönüllülüğe, ahlaka ve dine daha yakın ve bunların ürünü iken; siyaset, bünyesinde taşıdığı şiddet ve çıkardan dolayı daha fazla içgüdülere yakındır. Siyaset yapacak kişilerde Hz. Ali’nin kalbi ve Muaviye’nin zekası birlikte bulunmak zorundadır. İkisi ayrı ayrı olunca –birincinin saflığı, ikincinin kurnazlığı ile birleşince- “Fitnetü’l-Kübra” ortaya çıkıyor. Ayrıca ABD ve İsrail ile giriştikleri ilişkilerini de gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Kur’an’da varid olan gayrimüslimler ile “dostluk-velayet” ilişkisini eleştiren onca ayetleri nasıl yorumluyorlar merak ediyorum. ABD, pragmatizm felsefesi ile dinlerini “oyun ve eğlenceye almış (15/57)” görünürde “dindar” (muhafazakâr), gerçekte ise gırtlağına kadar liberal-kapitalist/seküler (pragmatist) bir toplumdur. İnanmıyorlarsa, kendi de bir Amerikalı olan müteveffa psikanalist Yahudi Erich Fromm’un kitaplarına bakabilirler veya yaşayan filozofları olan R. Rorty’e ve (muhalif düşünür) Noam Comski’ye sorabilirler. Bir Müslüman’ın “anti-semitik” olması düşünülemez. Ancak, Filistinlilere kan kusturan İsrail’e karşı cemaatin –Mavi Marmara örneğinde olduğu gibi- muhabbetinin nereden geliyor olduğunu da anlamış değilim. Özetle cemaat, yolculuğuna başladığı “Ehl-i sünnet”in “ve’l” inden küresel kapitalizmin “The”sına doğru bir evriminden söz edilebilir.

 

 Prof. Dr. İlhami GÜLERFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ13 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
Bir Oryantalist Daha!!08 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM 24 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS04 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH