Ana Sayfa > İSLAM DÜNYASI

En güzel örnek: Allah Rasulü (s.a.v.)
27 Eylül 2017
Bu haber 664 kez okundu
İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli mahkumlar açlık grevine başlama kararı aldı. Bu durumun üstüne ise tepki çeken bir olay yaşandı. Aşırı sağcı İsrailliler toplanarak cezaevinin önünde mangal yaktı.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Öncelikle, Peygamberimizi anmaktan ziyade anlamak gerekir.  Bu sebeple Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatından kısaca güzel örnekler verelim.

İnsanlara dünya ve âhirette mutlu olmanın aydınlık yolunu gösteren Peygamberimiz, öğrettiği inanç, ibadet ve ahlâk ilkelerini kendisi uygulayarak en güzel model olmuştur. "Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et." (Hicr, 15/99) buyruğunun en güzel uygulayıcısı olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) iman, ibadet, ahlâk ve hayatın her alanında bizlere en güzel örnektir. “Sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah Resulü’nde güzel örnek vardır.” ( Ahzâb, 33/21) buyrulur.

Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâkı

Hz. Peygamber, insanların en ahlâklı olanı idi. Nitekim Ra­sû­lullah (s.a.v.)’in nasıl bir ahlâka sahip olduğunu soran Hz. Urve b. Hişam’a, Hz. Âişe (r. anhâ)  vâlidemiz şöyle cevap vermiştir: “Ra­sû­lullah (s.a.v.)’in ahlâkı Kur'ân idi." (Müslim, Müsâfirîn 139) Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber’in ahlâkı Kur’an idi. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Sen elbette güzel bir ahlâk üzeresin” (Kalem, 68/4). Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’i ahlâkî üstünlüğü ile övmektedir. Hz. Peygamber: “Ben ancak ahlâki güzellikleri tamamlamak için gönderildim” (Muvatta,  Husnu’l-Huluk 8) buyurur. Hz. Peygamber  (s.a.v.)  güzel ahlâka sahipti ve her türlü kötü davranışlardan uzaktı.“Kim Allah ve rasulüne itaat ederse (rasulü model alırsa) büyük kurtuluşa ve mutluluğa ermiş olur.” (Ahzâb, 33/71)

Hz. Peygamber’in Doğruluğu

İki Cihan güneşi, gönüllerin gülü olan Hz. Peygamber, doğru, dürüst ve güvenilir kişiydi. Asla yalan söylemezdi (Bkz. Buhâri, Bedu’l-Vahy, 6). O, asla doğruluktan ayrılmamıştır. Doğru ne ise onu yapmıştır ve şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk, hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete götürür.”(Buhârî, Edeb 69). O, Kur’an’ın ifadesiyle “Emrolunduğun gibi dosdoğru hareket et.” (Hûd, 11/112) İlâhî emrinin gösterdiği dosdoğru yoldan ayrılmamıştır. Doğru yoldan ayrılmamamız için, bizlere de güzel örnek olmuş ve tavsiyelerde bulunmuştur.

Hz. Peygamber’in Adaleti

Adalet, ölçülü olmak, haddi aşmamak, demektir. Hz Peygamber, insanlara adaletli davranırdı, kimseye haksızlık yapmazdı. “Allah insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder.” (Nisa, 4/58). Hz. Peygamber (s.a.v.): “Kızım Fâtıma hırsızlık yapsa (hüküm ne ise uygularım), kesinlikle elini keserdim” (Buhârî, Hûdud 13) buyurarak adâletli olmanın önemini belirtmiştir.

Hz. Peygamber’in Güvenilirliği

 Hz. Peygamber güvenilir bir kişiydi. Bütün peygamberler, elçilik görevine başlarken, ümmetlerine şu garantiyi vermişlerdir. “Ben size gönderilmiş güvenilir (emin)  bir elçiyim.” (Araf, 7/68). Hz Peygamber, daha çocukluğunda kavminin takdirini kazanmış, kendisine “el-Emîn/güvenilir kişi” lakabı verilmişti. Herkes ona güvenir ve onun doğruluğunu kabul ederdi.

Hz. Peygamber’in Güzel Geçimi

Hz. Peygamber, devamlı güler yüzlü ve güzel sözlü idi. Herkesle iyi geçinirdi. İnsanlara çok iyi davranırdı. (Bkz. Müslim, Fedail 53-54). Hz. Peygamber, hayatı boyunca çevresine, arkadaşlarına ve insanlara karşı hep yumuşak davranmış ve onları kırmamaya özen göstermiştir.

Hz. Peygamber’in Tevazuu

Tevazu, büyüklenmemek, gösterişsizlik ve alçak gönüllülüktür. Hz. Peygamber, herkese karşı mütevazı bir kişiydi. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de: “Sana tabi olan mü’minlere tevazu kanadını ger.” (Şuara, 26/215) buyruluyordu. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Tevâzû göstereni Allah yüceltir, kibirleneni ise alçaltır.” (İbn Mâce, Zühd, 16); “Çünkü Allah, her kibirleneni (gururlananı) ve kendini beğenip övüneni sevmez.” (Lokman, 31/18). Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Lüks yaşamaktan sakın.  Çünkü Allah’ın gerçek kulları lüks yaşamazlar.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, c. 5, s. 243-244)  Hz. Peygamber,  lüks ve israftan sakınırdı, sade bir hayat yaşardı.

Hz. Peygamber’in Sabrı

Hz. Peygamber, İslâm’ı tebliğ ederken çok sıkıntı, eziyet ve işkence gördü ve bu zorluklara sabretti. Çünkü sabır Allah’ın emriydi “Peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettiği gibi, sen de sabret.” (Ahkaf, 46/35); “Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksilt­mekle (fakirlikle) imtihan eder, deneriz. Sabredenleri müjde­le” (Bakara, 2/155-156); “Ancak sabredenlere, mükâfatları hesapsız (çok) verilecektir.”(Zümer, 39/10) buyrularak sabrın önemi açıkça belirtiliyordu.

Hz. Peygamber’in Şükrü

Şükür, gördüğü bir iyiliğe karşı, söz ile iş ile memnuniyet göstermek, teşekkür etmek demektir. Şükrün önemi hakkında Rabbimiz şöyle buyurur: “Bir de Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara, 2/152); “Şükrederseniz nimetimi arttırırım”(İbrahim, 14/7buyuruyor ve böylece şükrün önemi ve fazileti bildiriliyor. Bundan dolayı Hz. Peygamber, Allah’a çok şükür ederdi.

Hz. Peygamber’in Cömertliği

Hz. Peygamber çok cömertti (Bkz. Buhari, Menakıb 23). Hz. Peygamber: “Hiç biriniz kendiniz için arzu ettiğinizi, kardeşiniz için de istemedikçe (kemâliyle) iman etmiş olmazsınız.” (Buhârî, İman 6; Müslim,  İman 71); “Cömert kişi Allah’a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzaktır, insanlardan uzaktır. Cennetten uzak­tır, cehenneme yakındır.” (Tirmizî, Birr ve’s-Sıla 40)  Hz. Peygamber çok cömertlik yaparak ümmetine en güzel şekilde örnek olmuştur.

Hz. Peygamber’in Misafirperverliği

Peygamberimiz, çok misafirperver bir insandı. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikramda bulunsun (onlara iyi davransın)” (Buhari,  Edeb 31) buyurarak, misafirlere ikram etmeyi,  imanın bir gereği olarak açıklamış ve onlara iyi davranmanın önemini belirtmiştir.

Hz. Peygamber’in İstişareye Önem Vermesi

İstişare; danışma, birinin fikrini alma anlamındadır. İstişare bir paylaşımdır. Kur’an-ı Kerim istişareye büyük önem vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e hitaben şöyle buyrulmaktadır: “İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da Allah’a dayanıp güven” (Al-i İmran, 3/159). Ebu Hureyre (r.a.) şöyle der: “Hz Peygamber’den daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden bir kimse görmedim” (Tirmizi, Cihad, 35). Hz. Peygamber yapacağı  işlerde, hanımlarına da danışır ve onların görüş ve düşüncelerine itibar ederdi. Kimseyi küçümsemez, gerektiği zaman istişare yapardı ve yapılmasını da tavsiye ederdi.

Hz. Peygamber’in Hoşgörüsü (Esnekliği)

Hoşgörü; Hatalara göz yummak, görmezlikten gelmek demektir. Hoşgörülü ve esnek olmak, hayata karşı olumlu, ılımlı bir tavır takınmaktır. Tolerans diye de ifade edilen hoşgörü ve müsamahayı, dinin esaslarından taviz vermek şeklinde anlamak doğru değildir. Hz. Aişe şöyle buyurmuştur: “Hz peygamber, iki şey arasında serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı müddetçe kolay olanı tercih ederdi. Günah olan işlerden son derece kaçınırdı.” (Buhari, Savm 53). Hoşgörü, daha ziyade şahsî hataları, kişinin yüzüne vurup utandırmadan, başkalarının yanında onu rencide etmeden, sabır ve anlayışla karşılamak, hatasını anlamasına, telafi etmesine imkân vermek kastedilir. Hz. Peygamber (s.a.v.), esnek, anlayışlı ve hoşgörülü idi.

Hz. Peygamber’in Eğitime Verdiği Değer

Eğitim ve öğretim, insanı, akıl ve gönül bütünlüğü içinde, hem bu dünya hem de ebedî hayat için hazırlama ve yetiştirme sanatıdır. “Ben öğretmen olarak gönderildim” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 3, s. 328)  buyuran Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), eğitiminin temeline; “Müjdeleyin nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın” (Müslim, Cihâd Hds. 1732) buyurarak sevgi ile iç içe, hoşgörülü birer eğitimci olma düsturunu koymuştur.

Hz. Peygamber’in Ticari Ahlâkı

Peygamberimiz henüz kendisine peygamberlik gelmeden önce ticaretle meşgul olurdu. Saib adında bir tüccar, Hz Peygamber hakkında şöyle dedi: “Ticarette ortaklık yapmıştık. Bütün hesapları mükemmeldi.” (Ebu Davud, Edeb 20; İbn Mâce, Ticaret 63). Hz. Peygamber (s.a.v.): “Allah, mesleğinde başarılı olan mü’min kulunu sever” (Câmiu’s-Sağir, Terc. c. 1, s. 498, Hds. 1873) buyurarak, yapılan işlerde başarılı olmak için,  gereğinin yapılmasının önemini belirtmiştir.

Hz. Peygamber’in Temizliğe Verdiği Önem

Hz. Peygamber, temizliğe çok önem verir ve temizliği çok severdi. "Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket getirir" (Tirmizî, Et'ıme, 29); "Misvak kullanın, çünkü misvak ağzı temizler" (Buharî, Savm, 27)  buyurmakla el, ağız ve diş temizliğine verdiği önemi göstermiştir. Özetle Müslüman; üstü-başı, çevresi, yiyeceği ve giyeceği ile temiz, derli-toplu, intizamlı olmalıdır. Çünkü "Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever." (Bakara, 2/222). Ayette maddî ve mânevîtemizliğin önemi bildirilmektedir. Temiz olanları hem Allah, hem de insanlar sever.

Hz. Peygamber’in Aile Hayatı

Hz. Peygamber, örnek bir aile reisi idi. O, hanımına karşı çok nazik bir eş, çocuklarına karşı da çok şefkatli bir baba idi. Enes b. Malik şöyle demiştir: “Aile fertlerine Hz. Peygamber’den daha fazla merhametli bir kimse görmedim.”(Müslim,  Fedail 63 “Sizin en hayırlınız, hanımlarına en iyi davrananızdır. Aile halkına iyi davranma konusunda sizin, en hayırlınızım.” (İbn Mace, Nikâh 50) buyurarak hanım ve çocukları ile iyi geçinenleri ve onlara güzel davrananları övmüş ve bu konuda kendini model olarak göstermiştir.

Hz. Peygamber’in Akrabalarına İyi Davranması

Kur’an şöyle buyurur: “Akrabaya, yoksula veya yolda kalmışa hakkını ver. Allah’ın rızâsını isteyenler için bu, en iyisidir. İşte bunu yapanlar kurtuluşa erenlerdir” (Rûm, 30/38); “Akrabalık haklarına da riayet edin. Şüphesiz Allah üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa, 4/1). Peygamberimiz de “Akraba ile alâkayı kesenler cennete giremez.” (Buhârî, Edeb 11) buyuruyor. Hz. Peygamber, akrabalara karşı iyi davranmanın önemini bildiğinden, bu görevi de en iyi şekilde yerine getirmiştir.

Hz. Peygamber’in Komşuluğu

Hz. Peygamber komşularına çok iyi davranırdı ve onlara gereken yardımı da yapardı “Kim Allah’a ve Rasûlüne iman ediyorsa, komşusuna iyilikte bulunsun…”(Müslim, İman 77); “Komşusu aç iken bunu bildiği halde tok olarak yatan bana (tam) inanmış değildir.” (İmam Hafız el-Munzirî, Terğib ve Terhib, c. 5, s. 189, Hds. 24) buyurarak, komşulara gereken yardımın da yapılmasının önemini vurgulamıştır.

Hz. Peygamber’in Duâya Verdiği Önem

Rabbimiz şöyle buyurur: “Bana duâ edin, duânızı kabul edeyim” (Mü'min, 40/60). Bu açıdan Hz. Peygamber çok duâ ederdi. Enes (r.a.) şöyle dedi: Rasûl–i Ekrem (s.a.v.) çoğu zaman şöyle duâ ederdi: “Allahım! Bize dünyada da iyilik (mutluluk) ver, âhirette de iyilik (mutluluk) ver. Bizi cehennem azabından koru” (Buhârî, Tefsîr 38) Hadis-i şeriflerde görüldüğü gibi ‘duâ’ huzur ve mutluluğa ulaşmaya ve maddî-mânevî olumsuzluklardan korunmaya sebep olduğundan Hz. Peygamber çok duâ ederdi. Bizlere de duâ etmeyi tavsiye ederdi. Dünya ve âhirette mutlu, huzurlu bir hayat için, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i model almak zorundayız. Ne mutlu Hz. Peygamber’in yaşayışını ve ahlâkî davranışlarını örnek alanlara!

islamvehayatFacebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer İSLAM DÜNYASI Haberleri

Başlık Tarih
 
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 13 yanlış bilgi26 Eylül 2017
Suriye'de koalisyon güçleri 2 bin 286 sivili öldürdü25 Eylül 2017
Doğu Afrika ve Yemen için acil yardım çağrısı13 Mart 2017
İkrime Sabri: Siyonist işgal rejimi, Mescid-i Aksa’yı bölmek istiyor13 Mart 2017
Katil İsrail, Kudüs'te güvenlik(!) önlemlerini arttırıyor!19 Eylül 2016
İslami Cihad mensubu Gazzeli kadınlar, Mahmud Abbas yönetimini ve güvenlik güçlerini protesto etti19 Eylül 2016
Hac için Çin'den Mekke'ye bisikletle gitti 04 Eylül 2016
Ümmet sessiz... Cemaati İslami Lideri Mir Kasım Ali bu gece idam edildi04 Eylül 2016
İşgalcilerden Müslümanlara Harem-i Şerif tehdid18 Ağustos 2016
İsrail, yine Filistinlilerin evlerini yıktı18 Ağustos 2016
İsrail, sebepsiz Gazze Şeridi'ne açılan kapıyı kapattı18 Ağustos 2016
Oyuncaklara bomba bağlayıp sivillerin üzerlerine attılar16 Ağustos 2016
İsrail'den Filistin insan hakları kurumlarına tehdit16 Ağustos 2016
Siyonistler Filistinlilere ait okulu kapattı; yerine Yahudi yerleşimciler için konut yapılacak16 Ağustos 2016
Filistinli Gruplar: Perşembe günü öfke günü ilan edilsin16 Ağustos 2016
Siyonistler Mescid-i Aksa’da Ayin Yaptı15 Ağustos 2016
Esed ve Rus uçakları 26 sivili katletti​15 Ağustos 2016
İsrail askeri halka ateş etti11 Ağustos 2016
İdlib'de Bombardıman: 21 Sivil Hayatını Kaybetti!11 Ağustos 2016
İHH’dan Halep’e Yardım Seferberliği Çağrısı09 Ağustos 2016
Muhalifler, Halep’in Kurtarılmış Bölgelerine İnsani Yardımların Girişini Sağladı09 Ağustos 2016
Hamas: 'Filistinli esirler özgürlüğe kavuşmadan, esir olan işgal askerleri gün ışığı göremeyecek'09 Ağustos 2016
Sabri Saydam: 'Filistin okullarında eğitimin İsraillileştirilmesi savaş ilanıdır'09 Ağustos 2016
Siyonist güçler; ziraat tesisini, su hattını ve hayvan çiftliğini yıktı09 Ağustos 2016
Siyonist Basından İlginç İtiraf: İsrail, Canavar Bir Devlet!08 Ağustos 2016
Hamas, Batı Yaka’da Yıkılmaz Bir Siyasi Tünel Açtı08 Ağustos 2016
İşgalci İsrail Polisi, Bir Mescid-i Aksa Muhafızını Gözaltına Aldı08 Ağustos 2016
Halep'e insani yardım çağrısı08 Ağustos 2016
Kudüs’te 300 Bin Filistinli Fakirlik Sınırı Altında Yaşıyor08 Ağustos 2016
Rus savaş uçakları Atarib'teki insani yardım araçlarını bombaladı05 Ağustos 2016
İsrail hapisindeki 300 Filistinli açlık grevine başladı05 Ağustos 2016
İşgal Güçleri Tel Aviv Eylemini Gerçekleştiren Esirlerin Evlerini Yıktı05 Ağustos 2016
Muhaliflerin şehre girmesine sadece metreler kaldı04 Ağustos 2016
Rus uçakları Türkmen Tugayı'nı vurdu04 Ağustos 2016
İsrail'in temmuz bilançosu: 574 gözaltı04 Ağustos 2016
Fetih Ordusu’nun Halep Kuşatmasını Kırma Operasyonu Sürüyor03 Ağustos 2016
Rusya, Humus'ta bir huzurevi bombaladı03 Ağustos 2016
İran hesaplarında korkunç çağrı! Lastik yakan çocukları da öldürün03 Ağustos 2016
'Esad ordusu zehirli gaz kullandı' iddiası03 Ağustos 2016
İran'ın Guantanamo'sunda toplu idamlar başladı! 28 kişi infaz edildi03 Ağustos 2016
İşgal Güçleri Temmuz Ayında Filistinli 21 Kadını ve Genç Kızı Gözaltına Aldı03 Ağustos 2016
Suriye’de sivillere klor gazı iddiası03 Ağustos 2016
HAMAS, İsrail ile Esir Takası Şartlarını Açıkladı01 Ağustos 2016
Hamas’tan Suud Yönetimine Tepki; Suudi Halka Teşekkür01 Ağustos 2016
Suudilerden İsrail'e övgü: 'İsrail bizi barış kültürüyle kucaklıyor'01 Ağustos 2016
Trump, Pakistanlı aileyle alay etti01 Ağustos 2016
Filistin Yönetimi: Filistin'in İşgalinden İngiltere Sorumludur!29 Temmuz 2016
Nusra Cephesi feshedildi29 Temmuz 2016
Halep yanıyor sözüm ona İslam Ordu'sundan ses yok!!!29 Temmuz 2016
Rusya ve Esed’den Halep’te İğrenç Oyun!29 Temmuz 2016
Bu video Halep'te çocukların nasıl kıyımdan geçirildiğini gösteriyor! +2128 Temmuz 2016
'Mısır'da muhalifler kaçırılarak gizli hapishanelerde tutuluyor'14 Temmuz 2016
Hamas: “İsrail'in Suçları Unutulmayacak!”14 Temmuz 2016
“Kuşatma Devam Ederse Halepliler Açlıktan Ölecek”14 Temmuz 2016
Yahudi Yerleşimciler Bu Sabah Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi14 Temmuz 2016
İşgal Askerlerinin Açtığı Ateşle Filistinli Bir Genç Şehit Oldu14 Temmuz 2016
AF : Mısırlı muhaliflerden, tecavüz, kaba dayak ve elektroşok gibi işkence yöntemleri uygulanarak zorla ifade alınıyor14 Temmuz 2016
Yahudi yerleşimciler, Ramallah'ın batısında Filistinlilerin ekili arazilerini yaktı13 Temmuz 2016
İşgalci İsrail'den İhlalleri Raporlayan Derneklere Sınırlama13 Temmuz 2016
SNHR: Esed Her Gün Ortalama 4 Çocuk Katlediyor13 Temmuz 2016
Sisi Diktasından İşgalci İsrail'e Sina'da Sürekli Operasyon İzni13 Temmuz 2016
İşgalci İsrail’den Yahudi Yerleşimlerine 13 Milyon Dolar Destek13 Temmuz 2016
İşgal Güçleri 23 Yıl Önce Ölen Bebeği İfade Vermeye Çağırdı13 Temmuz 2016
BM: Halep’te 300 bin kişiye erişim kesildi13 Temmuz 2016
Siyonist Askerler Gazze Sınırına girdi..12 Temmuz 2016
Acılar hala ilk günkü gibi taze12 Temmuz 2016
Hamas'tan İran'a kınama!11 Temmuz 2016
Vakit Ramazan ‘Kardeşliği Hisset’01 Temmuz 2016
Vurulan Rejim uçağının pilotu esir düştü (Video)01 Temmuz 2016
İsrail, Filistin köyünü 100. kez yıktı (HANİ BARIŞ VARDI)30 Haziran 2016
İslami Cihad: Hangi gerekçe ile olursa olsun İsrail'le normalleşmeyi reddediyoruz29 Haziran 2016
Hamas’tan çelişkili açıklamalar29 Haziran 2016
Hamas, Mescid-i Aksa'da Nöbet Tutma Çağrısında Bulundu28 Haziran 2016
Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa'ya Baskını: 35 Yaralı28 Haziran 2016
Mahmud Abbas Yönetiminin Derdi Başka28 Haziran 2016
Mescid-i Aksa'da itikafa girmek isteyen Müslümanlarla siyonistler arasındaki çatışmalar devam ediyor27 Haziran 2016
Türkiye ve İsrail'in Hamas konusundaki anlaşması, İsrail: Heniyye suikasttan kurtulamayacak27 Haziran 2016
İşgal Güçleri Ramazan’da 330 Filistinliyi Tutukladı27 Haziran 2016
İsrail Gazze'de avlanma menzilini 6 mile çekti27 Haziran 2016
Yaklaşan Kudüs Günü Münasebetiyle Siyonistler Tetikte27 Haziran 2016
Libya Bingazi’deki Müslümanlara yapılan katliamı dünyaya duyurmak için Twitter’da Hashtag çalışması27 Haziran 2016
İİT'dan Myanmar hükümetine çağrı!!!27 Haziran 2016
Direnişçilerin Tel Aviv Kurşunları Lieberman'ı Susturacak mı?24 Haziran 2016
Rus uçakları Halep'i vurdu: 7 ölü24 Haziran 2016
Yahudi Yerleşimciler Onlarca Dönüm Ekili Araziyi Ateşe Verdi24 Haziran 2016
Taliban, Hz. Muhammed’e Hakaret Eden Kişiyi Öldürdü24 Haziran 2016
Hamas kaynakları: Türkiye, İsrail'le anlaşmada abluka şartından vazgeçti23 Haziran 2016
Siyonist işgal rejimi: Gazze'ye abluka kalkmayacak23 Haziran 2016
Nijerya'da bir kampta 200 kişi açlıktan ve susuzluktan öldü23 Haziran 2016
İşgal rejimi Filistinli köylülerin su depolarını yıkacak22 Haziran 2016
Yine Rusya Yine Halep Yine 'Fosfor'22 Haziran 2016
65 Filistinli Açlık Grevine Başladı21 Haziran 2016
Suriye'de 13 milyon kişi göç etti21 Haziran 2016
Hahamdan Filistinlilerin içme suyuna zehir fetvası20 Haziran 2016
Mursi'ye Bir Müebbet Hapis Cezası Daha20 Haziran 2016
Hamas Arap ülkelerine tepkili20 Haziran 2016
Suriye'de savaş 600 bin çocuğu babasız bıraktı20 Haziran 2016
Filistinli Gruplardan Kızılhaç'ın Gazze'de Düzenleyeceği İftara Boykot20 Haziran 2016
İnşirah Suresi ile biraz rahatlamak ister misiniz?19 Haziran 2016
Kur'an-ı Kerim okurken gözyaşlarına boğuldu19 Haziran 2016
Gannuşi’den ‘Laiklerle Uzlaşmalı’ Teklifi16 Haziran 2016
Ruslar Sahurda Halep’te Yine Hastane Bombaladı16 Haziran 2016
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı imha planı16 Haziran 2016
Suriye’de katliam devam ediyor16 Haziran 2016
Ramazan'da Filistin... Uygulamaların yalanladığı sözde kolaylaştırmalar14 Haziran 2016
Sisi’nin Hapishanelerinde 1 Şehid Daha14 Haziran 2016
Mescid-i Aksa’yı Haritadan Sildiler!14 Haziran 2016
Mısır İhvanı terör listesine aldı14 Haziran 2016
Humeyni'nin ABD İle Olan Derin İlişkileri14 Haziran 2016
Filistin Davası Artık Dünyanın Vicdanında13 Haziran 2016
Şeyh Bukeyrat: Siyonistler Filistinlileri Kudüs'ten çıkarma peşinde, Aksa sadece iftar sofralarıyla korunamaz13 Haziran 2016
Rus uçakları İdlib'de katliam yaptı; onlarca ölü var13 Haziran 2016
Şii Irak güçleri Felluce’de Müslümanlara İşkence Yapıyor!13 Haziran 2016
Vakit Ramazan ‘Kardeşliği Hisset’11 Haziran 2016
İsmail Haniye: Biz İsrail'le görüşmeyiz 10 Haziran 2016
"Hamas Gelecek Savaşta Çeçenlerin Metoduna Başvuracak"10 Haziran 2016
İran, 8 İslam davetçisini tutukladı10 Haziran 2016
Filistinlilere Ramazan boyunca ülkeden giriş-çıkış yasağı10 Haziran 2016
Haaretz: Sisi eğitim müfredatı ile İsraillilere iltifatta bulunuyor08 Haziran 2016
Husiler Ramazan'ın ilk günü onlarca çocuğu yetim bıraktı!!!08 Haziran 2016
Felluce'de kurtulanlar anlattı: Su istediği için boğazı kesildi!08 Haziran 2016
Halep’i yok etme görevini Rusya’ya verdiler08 Haziran 2016
ABD ve İran destekli Irak Ordusu, Felluce'de Terör Estiriyor08 Haziran 2016
Mısır Müftüsü Mursi'nin İdamını Onayladı İddiası06 Haziran 2016
Siyonistler Kudüs'ün İşgalini Kutluyor!06 Haziran 2016
Ramazan ve Kurban Bayramlarında ortak takvim04 Haziran 2016
Fetih Ordusu çok sayıda rejim askerini esir aldı (Video)04 Haziran 2016
Esed bomba yağdırdı04 Haziran 2016
Siyonist haham Glick'ten Aksa’yı yıkma tehdidi02 Haziran 2016
Felluce'de katliam: 3520 Ölü02 Haziran 2016
İsrail basını: İsrail Gazze’deki ablukayı kaldırmayacak; Türkiye’deki Hamas ofisinin kapatılma şartından vazgeçecek!02 Haziran 2016
30 Filistinli genç gözaltına alındı02 Haziran 2016
Esed, açlığı silah olarak kullanıyor02 Haziran 2016
Kırgızistan ve Müslümanların durumu31 Mayıs 2016
İhvan Mürşidi Bedii'ye müebbet hapis31 Mayıs 2016
Hamas: Fransız Girişimi Filistin Halkını Oyalamayı Amaçlıyor31 Mayıs 2016
'İranlılar hacca gitmeyecek'30 Mayıs 2016
'İşgalci israil'le hiçbir şekilde anlaşmayacağız'27 Mayıs 2016
İsrail’den Hamas’a Hava Saldırısı27 Mayıs 2016
İran Rejimi 7 Müslüman Genci Daha İdam Ediyor…27 Mayıs 2016
Terörist olarak nitelendirilecekler! 25 Mayıs 2016
Abbas Güçleri İslami Cihad Liderini Gözaltına Aldı25 Mayıs 2016
İsrail polisi Filistinli bir kadını öldürdü24 Mayıs 2016
Esed'in Katliam Hapishaneleri: 5 Yılda 60 Bin Mahkûm Hayatını Kaybetti!23 Mayıs 2016
Yahudi Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi23 Mayıs 2016
İsrail’den HAMAS’a şafak operasyonu20 Mayıs 2016
İşgal Zindanlardaki Filistinli Kadınların Izdırabı20 Mayıs 2016
İşgalciler Ramallah'ta Onlarca Dönüm Ekili Araziyi Yaktı17 Mayıs 2016
"İran vatandaşlarının hacca gelişinin..." 17 Mayıs 2016
Siyonistler Mescid-i Aksa’ya Mayıs Ayında 415 Baskın Düzenledi17 Mayıs 2016
‘Büyük Felaket’ İsrail'in kuruluşu (Özel Dosya)16 Mayıs 2016
Hamas ve İslami Cihad'dan İntifadanın Alevlendirilmesi Çağrısı16 Mayıs 2016
Mısır'da darbe karşıtlarından gösteri çağrısı16 Mayıs 2016
Hamas Hareketi: İşgal Rejimini Hiçbir Zaman Tanımayacağız16 Mayıs 2016
İran kendi militanlarına Cennet vaadiyle anahtar dağıtıyor16 Mayıs 2016
Kırım'da Hizb-ut Tahrir'li Müslümanların Evine Baskın!13 Mayıs 2016
Rejim'den Türkmendağı'na yeni saldırı13 Mayıs 2016
Vair'de Kuşatma Altında Açlık: Resmen Ekmeksiz Yaşıyoruz13 Mayıs 2016
Kocaeli'de çeçen cinayeti!12 Mayıs 2016
İsrail Elçisi açıkladı: Gazze ablukası kaldırılmayacak12 Mayıs 2016
Suud'dan kukla Kadirov'a destek: Çeçenistan'a yatırım yapmaya hazırlanıyor11 Mayıs 2016
Ebu Şehla: Gazze patlamanın eşiğinde, bu patlama Ortadoğu'yu yerle bir eder11 Mayıs 2016
Siyonist işgalciler Müslüman mahallelerini de ele geçiriyor11 Mayıs 2016
İşgal ordusu Gazze'ye bu ay içerisinde 26 saldırı düzenledi10 Mayıs 2016
Kudüs'te işgal güçleriyle çatışan Filistinli 19 genç yaralandı10 Mayıs 2016
Şeyh Raid Salah Hapis Atıldı.. Ummu'l-Fahm'da Müslümanlarla Vedalaştı09 Mayıs 2016
Gazze'de savaş endişesi büyüyor09 Mayıs 2016
Yahudi işgalciler yine Mescid-i Aksa'da09 Mayıs 2016
Kassam Tugayları’ndan İşgalci İsrail’e Sert Uyarı: Ateşle Oynuyorsunuz!06 Mayıs 2016
Suriye'de mültecilerin bulunduğu çadır kente saldırı; 27 kişi hayatını kaybetti06 Mayıs 2016
İslami Cihad: Siyonist işgalciler bu saldırıların bedelini ödeyecek06 Mayıs 2016
Şeyh Raid Salah hapse giriyor: 'Kudüs ve Mescid-i Aksa Size Emanet'06 Mayıs 2016
Siyonistler Han Yunus'u vurdu; bir yaşlı kadın şehit oldu, iki kişi yaralandı06 Mayıs 2016
Medet Ünlü’nün Mahkemesi Devam Ediyor03 Mayıs 2016
Halep'teki katliamdan kurtulanları katletmek için kuşatma gündemde03 Mayıs 2016
Halep yine bombalanmaya başladı03 Mayıs 2016
FDKC: Gazze'de abluka kalkmazsa patlama kaçınılmaz olacak02 Mayıs 2016
Kassam'dan işgal rejimine: Ya Gazze ablukasını kaldırın, ya da patlamaya hazır olun29 Nisan 2016
Muhammed Mursi 1032 gündür darbecilerin zindanlarında tutuklu29 Nisan 2016
Raid Salah: İslam Ümmeti, Kudüs'ün ve Aksa'nın çağrısına cevap vermekte gecikiyor29 Nisan 2016
İşgal rejimi 2 Cuma'dır Gazzeliler'in Aksa'ya gidişine izin vermiyor29 Nisan 2016
Mısır'da darbe karşıtı 76 kişiye hapis cezası28 Nisan 2016
İsrail, İbrahim Mescidini Müslümanlara Kapattı28 Nisan 2016
Kudüs İntifadasında Silahlı Aşama28 Nisan 2016
İslami Cihad: İşgalcilerin cinayetlerini ancak direniş durdurabilir28 Nisan 2016
21 ilde gösteriler yapıldı 27 Nisan 2016
Suud Rejiminden Müslümanlara Bomba26 Nisan 2016
İşgalci İsrail’in Zindanlarında 440 Çocuk Var26 Nisan 2016
Raid Salah: "Mescid-i Aksa İşgal Rejiminin Yok Olmasıyla Normal Haline Kavuşacak"25 Nisan 2016
Suudi Arabistan: İhvan'ı halen terör örgütü olarak görüyoruz21 Nisan 2016
Gazze Halkı: Ya Şerefimizle Yaşarız, Ya da Zilleti Kabul Etmeden Ölürüz21 Nisan 2016
İsrail işgal güçleri Kudüs’te 31 Filistinliyi gözaltına aldı21 Nisan 2016
Şeyh Raid Salah: "Mescid-i Aksa'yı çok daha büyük bir tehlikenin bekliyor olmasından korkuyorum"21 Nisan 2016
Şehid Rantisi'nin Hamas'a vasiyeti: İslami Cihad'la birlik olun, asla silah bırakmayın!20 Nisan 2016
İsrail’den yeni işgal kararı: Salfit’in İstimlâki20 Nisan 2016
Ebu Merzuk: Filistin Halkı Güven ve Huzur Görmeden İşgal Rejimi Görmeyecek20 Nisan 2016
Gazze’ye Verilen Sözler Tutulmadı20 Nisan 2016
Sisi gidici mi?19 Nisan 2016
Ez-Zehhar: İşgal Rejimini Esir Takasına Mecbur Edecek İmkâna Sahibiz19 Nisan 2016
Gazze'de 5 kişi hakkında idam cezası verildi19 Nisan 2016
Mısır'da Cunta Karşıtı 16 Kişiye Hapis Cezası18 Nisan 2016
7 Bin Esir İşgal Zindanlarından Özgürlüğe Kavuşmayı Bekliyor18 Nisan 2016
Meşal'den esir takası açıklaması18 Nisan 2016
Terör rejimi israil namaz kılan 15 Filistinliyi gözaltına aldı15 Nisan 2016
Bir Filistinli daha 'saldırabilir' korkusuyla öldürüldü15 Nisan 2016
IŞİD dergisi İhvan'ı hedef aldı: Mursi'yi 'mürted' ilan ettiler!15 Nisan 2016
İsrail, Filistin Topraklarına El Koymaktan Vazgeçmiyor15 Nisan 2016
İsrail ve Suud’un Gizli İlişkileri 15 Nisan 2016
Siyonist işgal ordusundan Gazze'de yeni savaş planı15 Nisan 2016
Filistin toprak günü: Filistinli gençler 40 yıldır direniyor14 Nisan 2016
Kundağı Kefen Olan Çocukların Semti: Madaya!14 Nisan 2016
Malezya’da Cihat Alarmı: İki Uygur Aranıyor14 Nisan 2016
Iraklı Müslümanların işkenceye uğradı Bucca cezaevi14 Nisan 2016
Ürdün'de Müslüman Kardeşler Grubunun Ana Binası Kapatıldı14 Nisan 2016
Hamas ve İslami Cihad, Kudüs İntifadası'nı ve Esirleri Desteklemeye Çağırdı12 Nisan 2016
Hamas'tan bölgesel birlik çağrısı11 Nisan 2016
İran: “Esad’la 2021 Yılına Kadar Müslümanları Öldürmeyi Düşünüyoruz”11 Nisan 2016
İsrail Filistinli balıkçıları gözaltına aldı 08 Nisan 2016
Hamas ile Fetih yetkilileri bir araya geldi08 Nisan 2016
Mescid-i Aksa'ya Düzenlenen Baskınlar Yeni Bir Döneme Zemin Hazırlıyor08 Nisan 2016
Muhammed Bedii: Darbe rejimi yıkılacak07 Nisan 2016
İşgalci israil, Filistinli Şehidlerin Anıldığı Parkı Yıktı07 Nisan 2016
Yahudi ırkçılar Müslüman kılığında Mescid-i Aksa'da07 Nisan 2016
Asyalı Müslümanların Durumu06 Nisan 2016
Çeçen Müslümanlara haksız gözaltı06 Nisan 2016
Hamas Hareketi, Abbas'ın İntifada Karşıtı Açıklamalarını Eleştirdi06 Nisan 2016
Filistin, Netanyahu'nun davetini reddetti06 Nisan 2016
TÜRKİYE'YE SIĞINAN KAFKAS MUHACİRLER'DEN ACİL ÇAĞRI05 Nisan 2016
İsrail Gazze'ye Çimento Girişini Tamamen Durdurdu05 Nisan 2016
Unutturulan Zafer; Kut'ul Amare03 Nisan 2016
'İran’a Devrim Helal de, Suriye’ye Haram mı?'04 Nisan 2016
Katil Esed öyle bir bildiri dağıttıki...04 Nisan 2016
İsrail, 2015’te 207 masumu katletti01 Nisan 2016
Filistin'den Müslümanlara Mescid-i Aksa'ya çağrısı01 Nisan 2016
Ürdün İhvan-ı Müslimin Hareketi'ne yasak01 Nisan 2016
İşgal Rejimi 15 Yılda 8500 Filistinli Çocuğu Tutukladı01 Nisan 2016
Esad rejimi okul ve hastane vurdu31 Mart 2016
Muhacir: Mihraç Ural'ı böyle öldürdük31 Mart 2016
Tacikistan hükumetinden 13 bin erkeğe sakal tıraşı!30 Mart 2016
Gazze'ye yeni yardım filosu hazırlanıyor30 Mart 2016
Oğul Mursi: Babam 1000 gündür tutuklu30 Mart 2016
Gazze'nin yeniden imarı için 474 milyon dolara ihtiyaç var'29 Mart 2016
Filistinli Çocukların Ömür Boyu Hapsi İçin Yasa Tasarısı29 Mart 2016
Afganistan'da Camiye Silahlı Saldırı: 4 Ölü29 Mart 2016
Sisi Rejiminden İhvan Lideri Bedii'ye İşkence!27 Mart 2016
Gözlemevi: İntifadada Şimdiye Kadar 61 Filistinli Yargısız İnfaz Edildi27 Mart 2016
Yüzlerce Yahudi yerleşimci El Halil Camii'ne baskın düzenledi24 Mart 2016
Irak Müslüman Alimler Heyeti'nden ABD'nin Irak işgalı hakkındaki açıklaması23 Mart 2016
Suriye'deki savaşın yeni yüzü23 Mart 2016
Heniyye: Akan kanın durmasını ve ümmetin pusulasının Kudüs'e ve Filistin'e yönelmesini arzu ediyoruz23 Mart 2016

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH