Ana Sayfa > YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ

KUR'AN'IN HAYATI DİZAYN ETMESİ
13 Temmuz 2016
Bu haber 1164 kez okundu
“And olsun, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız?” 21/10
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
İslami mücadelenin birinci ve asla vazgeçilmezi vahyin hayatı kuşatmasıdır. Yani hayatımıza dair ne varsa her şeyi bir ölçüyle takdir eden bir vahiy olmak zorundadır. Son yıllarda Kur'an İslam’ına dair tartışmaların hızlandığı bir ortamda Kur'an İslam’ına sapıklık diyen başta diyanet işleri olmakla beraber nice ahmaklar türemiştir. İslam Kur'an dışında ne ile bilinebilir? Kur'an tek kaynak mıdır temel kaynak mıdır diye absürd bir soruya da gerek yoktur. Elbette Kur'an akideyi belirleyen tek kaynaktır. Herkesin kafasına göre esip gürleyeceği bir Kur'an'da mevcut değildir. Elbette reel üzerinden gidecek olursak ne kadar Müslüman varsa nerdeyse o kadar da Kur'an algısı mevcuttur ve herkes bir diğerinin anlayışına o senin yorumun diyerek burun kıvırmaktadır. İlim hiç bir zaman reel üzerinden yürüme telaşında değildir. Kaldı ki ilim olması gerekeni ortaya koyar var olanı aklamaya çalışmaz.

            Müslümanlar olarak sınıfta kaldığımız konuların başında ilim meselesi gelmektedir. Felsefede bilgiyi anlatmak için “enformasyon ve bilgi” kavramı kullanılır. Enformasyon bilgi kırıntısıdır yani henüz işlenmemiş veri anlamına gelir. Bilgi ise işlenmiş doğruluğu kanıtlanmış, inançla pekiştirilmiş olandır. Arapçada ise H-B-R (haber) ve N-B-E (ne-be-e) gibi iki kavram vardır. Haber henüz bir veri pozisyonundadır ve bilgi olamamıştır. Ne-be-e ise doğruluğu ispatlanmış, kati bir bilgi içeren ve asla yanlışlanması mümkün olmayan bir bilgi pozisyonundadır. Onun içindir ki nebi, içinde asla şüphe bulunmayan, dosdoğru hakikati getiren haberci anlamındadır. Kur'an 
Allah'ın nebisi vasıtası ile bize ulaşan kat'i bir bilgidir. Bu Kur'an'ın insanların keyfince yorumlanmasından ziyade yine Kur'an bütünlüğü içinde bir ilimle yorumlanması gerekmektedir ki hakikat dediğimiz şey ortaya çıkabilsin. Ne var ki durum böyle gelişmemektedir. Bu niçin böyle olmaktadır diyecek olursak bunu aşağıdaki tabloyla anlatalım.
VERİ (Enformasyon/Haber)
ZİHİN
BİLGİ (ilim/nebe-e)
Veri, zihin ve bilgi olmak üzere üç ayrı şeyi ele alalım. Veri, insandan bağımsız dış dünyada var olan ve insanda algı oluşturan her şeydir. Zihin ise algı yoluyla elde ettiği verileri işleyen bir merkez konumundadır. Veri, zihinde işlendikten sonra dışarıya doğruluğu kanıtlanmış kat'i bilgi olarak çıkması gerekmektedir. Ama öyle olmak yerine enformasyon/haber olarak zihne giren veri yine enformasyon/haber olarak dışarı çıkmaktadır. Zihin o kadar işlevsizdir ki aldığı verileri işleyecek kabiliyette değildir. Ama buna rağmen insan söylediği şeyi ilim olarak görmektedir. Öncelikle bu yanılgıdan kurtulmak gerekmektedir. Bu hastalığımızın farkına varırsak zihni yeniden inşa sürecimiz başlar. Zihnimizi inşa etmeden yıllarca Kur'an okusak dahi geviş getiren ineklerden farkımız kalmaz.

            Kur'an'ın hayatı dizayn etmesi ancak onun üzerinde inşa edilmiş bir zihinle okuma ve tefekkür etmeyle mümkün olur. Kur'an'daki her kavramı yerli yerine koymak ve Kur'an bütünlüğünde kavramlara yaklaşmak gerekmektedir. Genelde zihin dünyamızdaki önceden oluşturulmuş kalıp yargılarla Kur'an okuduğumuz için mevcut sakat düşüncemizi Kur'an'a onaylatmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Oysa Kur'an bizim öncesinde oluşturduğumuz kalıp yargıları kırmak için indirilmiştir. Kur'an bizi tedavi edeceği yerde haşa sanki biz onu tedavi ediyor pozisyonuna düşüyoruz. Hasta doktor ilişkisi tersine dönüyor. “Biz 
Allah 'a dinini öğreten” pozisyonuna düşüyoruz. Eğer Kur'an'a gerçekten bir ilim adamı, alim gözüyle yaklaşırsak (dikkat edin entelektüel demiyorum çünkü tüm entelektüeller kitap yüklü eşeklerdir.) Kur'an bizlerin sakat düşüncelerini tedavi edecek, zihnimizi olması gereken standarda kavuşturacaktır. Herkesin elindeki Kur'an herkese tek bir şeyi/tek bir hakikati haykıracaktır o da; Allah'ın hem yaratmada, hem kanun koymada, hem hükümranlıkta ve hem de terbiye etmede tek bir ilah, tek bir rab ve tek hakim olduğu gerçeğidir.

            Resulullah kendi dönemi içinde toplumu Kur'an ile irşad etmiştir. Kafirler ve müşriklerle olan mücadeleyi yalnızca vahiy ile yapmıştır. O gün Kur'an o toplum için hangi hakikati ilan etmişse bugün de aynı hakikati ilan etmektedir. Hakikat değişmemiştir ama hakikat üzerinden rant devşirenler değişmiştir. Kur'an'ı mızraklarının ucuna geçirenler halkı hakikatten başka yöne çekmek gayretindedirler. Çünkü zeminleri hakikat karşında sürekli kaymaktadır. Onun içindir ki Kur'an algısının sürekli olarak önüne geçme telaşı sarmıştır onları. Selefiler, bir çok cemaatler, diyanet işleri, bir kısım yazar/çizer takımı ve daha niceleri... Halkı 
Allah'a değil de kendilerine kul etmeye alışmış olan İslam’ın “ferisileri” hakikatin karşısında telaşlanmaktadırlar.

            Kur'an'ı hayatın merkezinden dışarı taşıracak diğer bir hamle reel politik okuma yapmaktır. Günümüz islami kesimin en çok düştüğü hatalardan biridir. Alan kazanmak, kazanımları korumak adına bize ait olmayan alanların içine girerek bize ait olmayan kavramları literatürümüze şirin gösterme gayreti iyi niyetli dahi olsa Kur'an'ın merkezi dışına çıkarır bizi. Zihnin sürekli olarak doğru bir kaynaktan beslenmesi ve virüslerden (şeytani düzenlerden/telkinlerden) arındırılabilmesi için kendi alanımızdaki kavramları kullanmak zorundayız. Sosyolojiye ve felsefeye dair elbette okumalar yapacağız ve elbette realiteyi tespit edeceğiz ama bütün bunlara teslim olmayacağız. Bizler tespit etmekle teslim olmayı birbirine karıştırıyoruz. Çünkü Kur'an bizim hayatımızın tam merkezine yerleşmediği için böyle oluyor. Zihnimizi gözden geçirmek zorundayız. İşgal altında bir zihin, şeytanın telkinleriyle kendinden geçmiş bir zihin, reel politik okumalarla gücünü kaybetmiş, enerjisi sönmüş ve teslimiyete yakın bir zihin Kur'an'ın ona doğru haykırışını algılayamaz. Kur'an'a alim gözüyle yaklaşmakla entelektüel gözüyle yaklaşmak arasında fark vardır. Kur'an' alim gözüyle yaklaşmak 
Allah 'ın muradını anlamaya gayret edip hayatını onunla şekillendirebilme hassaslığıdır. Entelektüel gözüyle Kur'an'a yaklaşmak ise onu en ince parçalarına kadar ayırıp ameliyat yapıp her bir parçasından yeni bir din ortaya koyma telaşıdır. Çünkü meşhur olmaları, gündemde kalmaları buna bağlıdır. Büyük bir kesim ilahiyatçı yazarları entelektüel kısmında değerlendirmek yanlış olmaz kanaatindeyim.

            Kur'an kendilerine kitap gönderilmiş tüm toplumları ortak bir kelimede bir araya çağırıyor. “
Allah 'a hiç bir şeyi şirk koşmamak...” buradan anlaşılıyor ki Adem'den bugüne tüm toplumlar Allah'ın hükümranlığında ve O'nun buyruklarınca yaşamalıdır. Bu kadar açık bir çağrı dahi anlaşılmaz kılınmıştır. Tevhid, şirk, tağut, müşrik, ilah, rab, hükümranlık gibi tüm kavramlar hercü-merc edilmiş durumdadır. Demokrasi tevhidin parçası, laiklik dinin özü sayılmaktadır. Aracılar vasıtası ile Allah'a kul olduklarını düşünenler yani tasavvuf ehli mümin kategorisinde değerlendirilmekte, kemalizmin kabesinde kemalist ritüellere göre ibadet edenler İslam'ın Pavluslarınca meşrulaştırılmaktadır. Bu nasıl bir kitaptır ki herkesin gayri meşru davranışını meşrulaştırmakta ve herkesi cennete yollamaktadır. Sormamız gerekmiyor mu bu nasıl bir kitap diye? Eğer kitap böyle ise çelişkilerle dolu ve kimseye faydası olmayan, zengine taşkınlığını hatırlatmayan, fakire içine düştüğü fakirliğin sebebini efendilerin sömürüsü olduğu mesajını vermeyen, kadını cinsel bir obje olarak gören ve yalnızca bedenini teşhir ve zevk aracı olarak gören bir anlayışı meşrulaştıran sayfalar bütünü olmaktan öteye gidebilir mi? İşte Kur'an bugün böyle bir nesneye dönüştürülmüş bir kitaptır. İktidarı her türlü hırsızlığına rağmen aklayan, faiz lobilerini meşrulaştıran, fuhşiyata engel olmayan, din üzerinden rant devşirenleri pohpohlayan, fakiri toplumun en alt katmanına atan, zenginlerin ise sürekli semizleşmesine müsaade eden, basın, sosyal medya, televizyonlar ve eğitim sistemiyle neslin iğdiş edilmesini alkışlayan bir Kur'an kimin sorununu çözebilir? Oysa durum öyle değildir. Hakikat Adem'den bu güne hiç değişmemiştir değişen yalnızca zihindir. Hakikati alıp işleyecek olan zihin hakikati görebilecek yetkinlikten uzaklaşmıştır. Buna sebep arayacak olursak bir çoktur. Dine sokuşturulan rivayet kültürleri, emperyalizmin propagandaları, tağuti sistemin zihinleri işgal edişi, muhafazakarlık anlayışının güçlendirilmesi, modernitenin yarattığı tüketim toplumu ve post modernitenin yarattığı haz toplumu vs. sayabiliriz. Bütün bu sayılanlar dışsal sebeplerdir. En önemlisi ise tüm bunların karşısında bireyin gösterdiği teslimiyetçi yaklaşım ve hakikati aramama halidir.

            Kur'an hayatımıza yeniden ve güçlü bir şekilde girmelidir. Hakikate her zaman ihtiyacımız vardır. Çünkü hakikat bizi yalnızca ahirette kurtaracak olan bir şey değildir. Kur'an'ı iyi okursak hakikate sahip çıkanlar ahirette cennetle ödüllendirilecektir yani hakikate sahip çıkmak bizi cennet sonucuna götürecektir. Cennet yalnızca bir sonuçtur tıpkı cehennem gibi. Kur'an'ın mesajı ise esas bu dünyada önemlidir. Bizim bu dünyadaki sorunlarımızı çözecek, sömürüyü/talanı ortadan kaldıracak, zalime karşı direniş bilincini her daim güçlü kılacak, İslam’ın Pavluslarına tevessül ettirmeyecek, yeryüzünün nimetlerinden adil bir şekilde faydalanılabilecek, herkes için adaletin işlediği, canın, malın, namusun güvence altında olduğu ve herkesin şerefinin korunduğu bir hayatı bize sunacak bir Kur'an'a ihtiyacımız vardır. İşte bu kitap ellerimizin arasındadır. Hem de binlerce yılın değişmez hakikatleri ile birlikte. Yeter ki onu doğru işleyecek bir zihne sahip olalım. Zihni yeniden inşa ederek başlayalım işe. Ama zihnin inşasını Kur'an'a verelim. Biz 
Allah'a dini öğretmeyelim biz Allah'tan dini öğrenelim. Rivayet kültürleriyle yoğrulmuş bir dinin nakliyeciliğini yapmayı bırakalım. Reel politik davranarak kazanımlarımızı kaybetme korkusuyla da hareket etmeyelim. Zihnimize tertemiz bir sayfa açalım ve Kur'an ile inşa olalım. İnşallah o vakit göreceğiz ki hakikat parçalanmış değildir ve herkese göre de bir Kur'an anlayışı yoktur. İslami mücadelenin ilk ve en önemli adımı buradan başlar. Burayı atlarsak yapacağımız her şey gayri meşrudur. Bizi Allah'ın muradını anlamaktan alıkoyar. Vahye sımsıkı sarılıp ona sahip çıkmaktan ve hayat kılavuzu yapmaktan başka çaremiz yoktur. “And olsun, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız?” 21/10

islamafaki
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YORUM-ANALİZ-RÖPORTAJ Haberleri

Başlık Tarih
 
İslam yolunun, kralları değil kuralları vardır25 Eylül 2017
BİR TARTIŞMANIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE KADİM SORU: TARTIŞMAYI KİM KAZANDI? 12 Ağustos 2017
Haccı Protesto Etmek; Allah'ı Protesto Etmektir!24 Haziran 2017
Yetkililerini Rabb edinenler14 Mart 2017
Kur'an'ı anlamanın yolu, onun hükümlerini yaşamaktan geçer13 Mart 2017
"Kutlu doğum" ne zaman?08 Ocak 2017
Yetkililerini Rabb edinenler08 Ocak 2017
Nazar Boncukları (Günümüzün Putları)05 Aralık 2016
Kur’an da Selamlaşma04 Aralık 2016
Türbe Ziyaretleri ve İsteklerin Yerine Gelmesi…03 Aralık 2016
İlah(lar)ımız…02 Aralık 2016
Boş, Lüzumsuz, Anlamsız Sözlerden Yüz Çevirmek…01 Aralık 2016
Türbeperestler…30 Kasım 2016
Farkında Olmadan Şeytanı Dost Edinmek…29 Kasım 2016
Sünneti Doğru Anlamak28 Kasım 2016
İNANDIK, BİTTİ Mİ?28 Kasım 2016
İlahî Kelam O’nu (s.a.v) Anlatıyor21 Kasım 2016
Allah’a Dini Öğretmek mi; Dini Allah’tan Öğrenmek mi?20 Kasım 2016
Muhteşem Bir Ahlak19 Kasım 2016
Ahlak kahramanları03 Kasım 2016
Dini, Hurâfeler Yığını Haline Getirmek, Yozlaştırmak; Tahrif Çabasıdır18 Kasım 2016
Taklit ve Taklitçilik17 Kasım 2016
Bid’at; Anlam ve Mâhiyeti16 Kasım 2016
Çeşitli Hurâfe ve Bâtıl İnanışlara Örnekler15 Kasım 2016
Muska ve Muskacılık14 Kasım 2016
Bazı Yanlış Kabuller13 Kasım 2016
Gaybdan Haber Vermeye Bağlı Hurâfeler12 Kasım 2016
Günlerle İlgili Hurâfeler11 Kasım 2016
Ölüler ve Kabirlerle/Türbelerle İlgili Hurâfeler10 Kasım 2016
Hurâfe-Atalar Dini İlişkisi09 Kasım 2016
Hurâfe; Anlam ve Mâhiyeti08 Kasım 2016
Atalar Kültü07 Kasım 2016
Atalar Kültü; Sosyal Çevre ve Geleneğin Putlaştırılması06 Kasım 2016
Kur'ân-ı Kerim'de Atalar Yolu İle İlgili Âyetler05 Kasım 2016
Atalar Yolu, Her Dönemdeki Câhiliyyenin Temel Dinidir04 Kasım 2016
Atalar Yolu; Anlam ve Mâhiyeti03 Kasım 2016
Yozlaştırılan Din21 Ekim 2016
Hakkın Dini Ile Halkın Dini.....20 Ekim 2016
Allah’ın Dini Mi, Toplumun Dini Mi?19 Ekim 2016
Heykel Karşısında Saygı Duruşu Ve Atalar Dini18 Ekim 2016
Şamanizm'den gelen Türk adetleri17 Ekim 2016
ÖLMÜŞ İNSANLARDAN YARDIM İSTENİR Mİ?13 Ekim 2016
Cennet Satan Şeyhler ve Papazlar12 Ekim 2016
PEYGAMBERİMİZİ DOĞRU ANLAMAK12 Ekim 2016
EYVAH KEŞKE FALANI DOST EDİNMESEYDİM!11 Ekim 2016
KURAN NASIL TERK EDİLİR?10 Ekim 2016
KURAN ALFABESİ Mİ, AHLAKI MI?09 Ekim 2016
TASAVVUFUN İSLAM’A VERDİĞİ ZARARLAR NELERDİR?08 Ekim 2016
TASAVVUF KİTAPLARINDAKİ UYDURMA HADİSLER07 Ekim 2016
ŞEYH MURİDİ KURTARABİLİR Mİ?06 Ekim 2016
TASAVVUF BU MUDUR?05 Ekim 2016
SÜNNETİ DOĞRU ANLAMAK04 Ekim 2016
HIRKA-İ ŞERİF HURAFESİ03 Ekim 2016
CEVŞEN HURAFESİ02 Ekim 2016
FİLANIN YÜZÜ-SUYU HÜRMETİNE DİYE DUA EDİLİR Mİ?01 Ekim 2016
TÖVBE ALMA VE GÜNAH ÇIKARMAK00 0000
SALAVAT KAMPANYALARI DÜZENLEMEK DOĞRU MU?30 Eylül 2016
KIL TAPINMACILIĞI29 Eylül 2016
CÂMİLERDEKİ BİD’ATLER VE CÂMİLERİN YENİDEN İHYÂYA İHTİYACI28 Eylül 2016
AĞAÇ TAŞ VB. ŞEYLERDEN MEDET UMMAK!27 Eylül 2016
TÜRBE ZİYARETLERİ VE İSTEKLERİN YERİNE GELMESİ!27 Eylül 2016
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS26 Eylül 2016
BİD’AT, HURAFE ve XURAFELER26 Eylül 2016
HZ. MUHAMMED VE KUR’AN YERİNE MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ19 Eylül 2016
Yusuf Kaplan’dan ‘Kemalist tehlike’ uyarısı: 15 Temmuz’un 2. ve 3. dalgaları geliyor!19 Eylül 2016
TEKKELİ DARBENİN TEOLOJİK-SİYASİ ZİHİN KODLARI23 Ağustos 2016
Cumhuriyet Aydını/Yarım Porsiyon Aydınlık ve Millî İrade23 Ağustos 2016
MEVLÂNÂ’NIN ALLAH DOSTU BİR EVLİYÂ ZANNEDİLMESİ18 Ağustos 2016
Darbe Bildirisinin İdeolojik Dayanağı Atatürkçülük18 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN AYKIRI GÖRÜŞLERİ16 Ağustos 2016
Laik Eğitim Olsaymış Darbe Olmazmış!16 Ağustos 2016
HANGİ MEVLANA, GERÇEK MEVLANA?15 Ağustos 2016
Türkiye’de Din Profesyonel Meczupların Elinde12 Ağustos 2016
MEVLANA’NIN GERÇEK YÜZÜ!12 Ağustos 2016
Ve-l Cematten “The Cemaate” Fetullah Gülen Hareketi12 Ağustos 2016
MEHDİ İNANCININ İSLAM’DA OLMADIĞINA DAİR BİLGİLER11 Ağustos 2016
BİR SÖMÜRÜ NESNESİ OLARAK: MEHDİ VE HZ. İSA KONUSU11 Ağustos 2016
ALLAH TARAFINDAN YAZDIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİTAPLAR!11 Ağustos 2016
Emin Güneş: Artık Bu ülkede Allah'tan başkasının adı yüceltilmemeli, Allah'tan başka büyükler tanınmamalıdır08 Ağustos 2016
Demokrasi dininin vurgusu giderek pekişiyor; Laik, batıcı, Kemalist, ırkçı bir yapı...'08 Ağustos 2016
Siz de uyanın: Kürtler, Aleviler, solcular, tarikatlar...05 Ağustos 2016
Sadece FETÖ'cü Değil, Kemalist Darbecilere de Karşı Çıkmalıyız!02 Ağustos 2016
Neden Batı İslam Dünyasında Darbelere Sempati Duyuyor?02 Ağustos 2016
“Dünya, Halep'e Kör ve Sağır"02 Ağustos 2016
Yusuf Kaplan: Fosilleşmiş, kaskatı, militan bir laiklik ve Kemalizm ideolojisi pompalanıyor01 Ağustos 2016
GENÇLER!! Hangi Fethullah Gülen'in gerçek olduğunu biliyor musunuz?29 Temmuz 2016
HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK12 Temmuz 2016
DUANIZ OLMASA12 Temmuz 2016
Kemalist Devrimlerin Maksadı Halkı İslam’dan Koparmaktı11 Temmuz 2016
Namaz kanserden koruyor11 Temmuz 2016
İslam'a en büyük zararı onlar verdi11 Temmuz 2016
Sabetayistler rahatsız, İHH'yı hedefe koyacaklar30 Haziran 2016
Genel Özellikleri ile Ramazan-ı Şerif24 Haziran 2016
Hem Müslüman hem "Tüketim çılgını"(!) 23 Haziran 2016
İhsan Süreyya Sırma: Gençler, Barcelona futbol takımını tanıdığı kadar peygamberini ve onun sahabesini tanımıyor23 Haziran 2016
İslami Şahsiyetin,Etkisizleştirilen Yapıtaşları22 Haziran 2016
RAMAZAN ve MÜSLÜMANLAR…22 Haziran 2016
Dine Karşı Din ve İslam’ın Tahrifi21 Haziran 2016
Ramazan'ın Festivalleştirilmesine Karşı Çıkalım14 Haziran 2016
Dava ve Müslümanların Parayla İmtihanı14 Haziran 2016
Akif Emre: Siyonistlerin yeni haritası Kudüs'ün Yahudileştirilmesi stratejisinin artık resmi olarak ilanıdır14 Haziran 2016
RAMAZAN AYINI KUR'ANİ BİR İNKILABIN BAŞLANGICI KILMALIYIZ10 Haziran 2016
RAMAZAN AYI VE BİR FARKINDALIĞI ŞAHİTLİĞE DÖNÜŞTÜRME ZORUNLULUĞUMUZ10 Haziran 2016
Her Eylem, Bir İbadettir -Bilincini Kuşanmak-10 Haziran 2016
Peygamberimiz ve Gençlik…08 Haziran 2016
Ramazan İbadeti08 Haziran 2016
Ramazanda Bunları Tekrar Hatırlayalım08 Haziran 2016
Ramazan yıllık manevi bakım mevsimdir08 Haziran 2016
Kurşun Yemek Orucu Bozar mı?08 Haziran 2016
Ramazan Niçin Zam Ayı Oldu?06 Haziran 2016
Modern Kadınına Ağır Gelen Rabbani Ölçü: Kocaya İtaat02 Haziran 2016
'Tesettür bir kimliğin dışa vurumudur'02 Haziran 2016
'14 senelik Ak Parti iktidarında ‘Atatürkçülük’ söyleminin azalması umulurdu; ancak bu işin önde gideni oldular!'02 Haziran 2016
TÜRKİYE’DE ATALAR DİNİ (Müslümanlık)27 Mayıs 2016
Ramazanla İmar Olmak24 Mayıs 2016
KÜFRÜN İSLAM'A KARŞI BİRLİĞİ24 Mayıs 2016
DEFİLETÜ’L TİCARET CİNAYETÜ’L TESETTÜR23 Mayıs 2016
19 Mayıs Bayramı”nın Hikâyesi ve Bitmeyen Faşizm20 Mayıs 2016
Çıplaklık18 Mayıs 2016
"Emperyalizm Müslümanları birbirine düşürdü; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması bir başına Filistinlilere bırakıldı"18 Mayıs 2016
Şenlikoğlu: Renklerde İslam bir renk sınırı getirmemiştir 17 Mayıs 2016
Haksal’dan ‘İsrail’le ortaklık’ yazısı: İran’ı, Hamas’ı, Hizbullah’ı bitiririz, İHH da kuzu kuzu oturur sesini çıkar(a)maz!13 Mayıs 2016
KUR’AN’IN MODEL İNSAN TİPİ: MÜ’MİNLER12 Mayıs 2016
KADİM ŞİRK FELSEFESİ: TASAVVUF10 Mayıs 2016
''Ergenekon yoktu(r)' demek 28 Şubat süreci yaşanmadı-yalandı demekle eş anlamlı olmaz mı?'06 Mayıs 2016
'Türkiye’nin Onayı ile İsrail NATO’da'06 Mayıs 2016
Dersim katliamı emrini Mustafa Kemal mi verdi?06 Mayıs 2016
"Müslüman mıyız, Ehl-i Sünnet mi?"02 Mayıs 2016
'28 Şubat döneminde tutuklanan, zindanlardaki Müslümanları unutmak Gayretullah’a dokunur'02 Mayıs 2016
Laiklik, “tasma”! Özgürlükse, ayartıcı maskesi!29 Nisan 2016
'Resmi bayramlarda eşli danslarla, açık saçık kıyafetlerle çocuklara ahlaksızlık aşılanıyor'29 Nisan 2016
Ali Haydar Haksal: Sanırım ‘paralel’den sonra sıra, çıkar furyasına kapılmayan, derdi ve ideolojisi olan İslamcılarda!28 Nisan 2016
Laiklik: Tartışmak Yasak Benimsemek Mecburi28 Nisan 2016
Peygamberimizin İdrarı Değil İdrakı Şifadır27 Nisan 2016
Müslüman ve laiklik bir arada olur mu? 27 Nisan 2016
İTAAT VE İSYAN YOLUYLA DÜŞÜLEN ŞİRK26 Nisan 2016
“Kutlu Doğum“ Vesilesiyle Peygamberimiz Anlatılacaksa Bu Pasta Kesilerek Değil, Putları Kaldırarak Olmalıdır'25 Nisan 2016
Böyle Buyurdu Kutsal Devlet:Peygamber Kutlaması Bitti,Yerine Atatürk Versek25 Nisan 2016
Ergenekon Çuvalı: Herkes İçeri, Herkes Dışarı!22 Nisan 2016
Akif Emre: Dünya sistemine entegre olmaya razı olanların ahlak ve toplumsal çözülmeden şikâyet etmeye hakları olamaz22 Nisan 2016
Şehadeti'nin 20. Yıl dönümünde Cevher Dudayev'i Rahmetle Anıyoruz..22 Nisan 2016
23 NİSAN HÜZÜN DOLUYOR İNSAN21 Nisan 2016
'Müslümanlar asli bilgilerinden beslenmek yerine, kendilerine empoze edilene itibar ediyorlar'21 Nisan 2016
"Dün ‘Kâbe işgal altında’ diyenler bugün Türkiye ve Suud’un birlikte İslam dünyasını birleştireceğinden söz ediyor"21 Nisan 2016
Cuma Namazı ve Allah’ı Kandırmaya Çalışmak ?22 Nisan 2016
Mü’min’lerin Kur’an da geçen 15 özelliği21 Nisan 2016
Kur’an Müslümanların Hayatlarının Neresinde ?20 Nisan 2016
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TİPLERİ20 Nisan 2016
YALANLARIMIZ/ALDANIŞIMIZ19 Nisan 2016
Malı Temizleyen ve artıran ibadet ZEKÂT!19 Nisan 2016
Peygambersiz Din Olur Mu?19 Nisan 2016
NEREDESİN VE NEREYE GİDİYORSUN EY MÜSLÜMAN?18 Nisan 2016
SİZİN DİNİNİZ SİZE, BENİM DİNİM BANA15 Nisan 2016
İslam Ordusu uyduruk bir örgüt15 Nisan 2016
Peygamberimizin Kıyafeti mi Karakteri mi?15 Nisan 2016
Halimize bakılırsa önce Vahyin doğumunu kutlamak gerekmez mi?14 Nisan 2016
Bir Oryantalist Daha!!08 Nisan 2016
"Çocukların genetiğiyle oynanıyor" 06 Nisan 2016
Birikim ekseninden adil bölüşüme 05 Nisan 2016
Abdurrahman Arslan: 30 sene önce Müslümanlar siyasal, sosyal ve dini olanı ayrıştırmazdı, şimdi ayrıştırıyorlar05 Nisan 2016
Akın: Diplomanın bu denli kutsandığı bir dönemde, gençlerin Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi isimleri bilmeleri ne mümkün!05 Nisan 2016
Faruk Beşer: Moda ve gösteriş tarzındaki tesettür modernliğin ve dünyevileşmenin bir tezahürüdür01 Nisan 2016
Televizyonlar üzerinden nesil İslam'dan uzaklaştırılıyor29 Mart 2016
Alpat: Tesettür örtüden ibaret değildir25 Mart 2016
Allah Rasulünü Nasıl Sevmeliyiz?23 Mart 2016
Hz.Peygamber’in (sas) Yahudilerle Mücadelesi21 Mart 2016
Yusuf Kaplan: Türkiye'de genç kuşakların İslâm'la ilişkisi sıfırlanmak üzere!21 Mart 2016
Kemalist Mitolojinin Çanakkale’yi İstilası21 Mart 2016
Hz. Peygamber'in Davasında Ashabın Misyonu18 Mart 2016
'Kürtler için izzet İslam'dadır'18 Mart 2016
Kudüs el birliğiyle alınır18 Mart 2016
İslamı Hayata Taşımada Peygamber Örnekliği17 Mart 2016
O’NU TANIYOR MUYUZ?04 Mart 2016
İSLAMI HAYATA TAŞIMADA PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİ04 Mart 2016
FAİZDEN UZAK DURUN!02 Mart 2016
'Cezaevlerinde Kardeşlerimiz Var'01 Mart 2016
Culani: “Bu, Allah ve Resulü’nün Bize Vaadidir!” 01 Mart 2016
YALANI HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYA NE DERSİNİZ?29 Şubat 2016
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHAN YERİDİR!26 Şubat 2016
'Müslüman laik olmaz, olmak zorunda bırakılamaz'23 Şubat 2016
Ümmeti Kuşatan Fitne Ateşine Düşmeyelim!16 Şubat 2016
Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna... 15 Şubat 2016
Bayır Bucak bir Kobani olamadı14 Şubat 2016
Obama’nın Temsilcisinin Ardından Gülen Medyası da Kobani’de!08 Şubat 2016
Kur’ân’ın Anlattığı Peygamber05 Şubat 2016
Peygamberimizi Sevmek04 Şubat 2016
CENNET İKRAMI03 Şubat 2016
NAMAZ KILMAMAK - BİR KÖTÜLÜK DEĞİL, BİN KÖTÜLÜKTÜR !02 Şubat 2016
NAMAZA KOŞMAK01 Şubat 2016
SAHABE'NİN NAMAZI29 Ocak 2016
İman Sıdk, Küfür Yalandır!29 Ocak 2016
Flash İddia!! Gaffar Okan’ın ‘İşkence’ Mağdurları Anlatıyor29 Ocak 2016
NAMAZ KILMAYI SEVİYOR MUYUZ?28 Ocak 2016
'İslamofobiyi üretenler ikinci aşamaya geçmek istiyor' 28 Ocak 2016
ANNE - BABA VE NAMAZ26 Ocak 2016
PKK itirafçısı: Örgütün birinci misyonu İslam'ı yok etmek26 Ocak 2016
NAMAZ İÇİN AĞLANIR MI?25 Ocak 2016
Nusra 'Terör Örgütü' mü?25 Ocak 2016
NAMAZ ANNE KUCAĞIDIR22 Ocak 2016
NAMAZ BİR TEVHİD EYLEMİDİR21 Ocak 2016
Şenlikoğlu: Kadını pavyon kadınına dönüştürüyorlar 21 Ocak 2016
Başörtülüler "Hem örtülüyüm hem modernim" imajı oluşturmaya çalışıyor11 Ocak 2016
Bir tarafta gökdelenlerin yükseldiği, diğer tarafta açlığın olduğu bir sistemin ebediyen sürmesi mümkün değil11 Ocak 2016
"Laikçiler Atakta"11 Ocak 2016
Mezhep ateşinin fitilini Rand Corporation yaktı07 Ocak 2016
Silah satmak için mezhep savaşı!06 Ocak 2016
Mezhep Çatışması Filmini Daha Önce Görmedik mi?06 Ocak 2016
Özyönetim Değil, Kürt Halkına Boyun Eğdirmek İstiyorlar28 Aralık 2015
Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy28 Aralık 2015
'Mehmet Akif'e Müslüman olduğu için değer vermediler'28 Aralık 2015
"ODTÜ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"27 Aralık 2015
"Ümmet Şuuru Nerede Kaldı?"27 Aralık 2015
Menemen’in Yalan Tarihi ve Şeyh Esad Erbili24 Aralık 2015
Selvi: PKK'ya verilen yeni görev...21 Aralık 2015
Esed'e Razı, İsrail'e Mecbur Edebilirler mi?21 Aralık 2015
"Rusya'nın Selameti, Putin'in Zaferi İçin Okunan Hutbeler"14 Aralık 2015
Ey 'Hendeklerden ve Barikatlardan Bildiren' Adam!04 Aralık 2015
PKK Artık Deşifre Olmuştur…03 Aralık 2015
HDP Pişkinliği ya da Hırsızın Hiç mi Suçu Yok?01 Aralık 2015
Ulustan Ümmet’e Yürüyebilmek…25 Kasım 2015
KÜRESEL TERÖRÜN (KAFİRLERİN) HEDEF ALDIĞI DİN: İSLAM 24 Kasım 2015
“HAYATI” KUR’AN’LA ŞEKİLLENDİRMEK Mİ? MUHAFAZAKARLIK’ MI? 30 Kasım 2015
“VAHYİN LİDER’LİĞİNE MUHTACIZ”29 Kasım 2015
RABBİMİZİN LAYIK GÖRDÜĞÜ İLE ANILMAK28 Kasım 2015
“SAĞLAM DİN, LAÇKALAŞMIŞ DİN(Lİ)DARLAR”!27 Kasım 2015
“ŞEHADET/ŞEHİDLİK RAST GELE BİR KAVRAM DEĞİLDİR.”26 Kasım 2015
MODERN ÇAĞLARIN ŞİRKİ25 Kasım 2015
KULLUK MU İDEOLOJİ Mİ?24 Kasım 2015
Bir Mühendislik Projesi Olarak Gülenizm24 Kasım 2015
"Dini İbni Arabi ya da Mevlana Üzerinden Öğrenmek"23 Kasım 2015
Atatürk Kur'an'la ve Peygamberle nasıl alay etti! (Belge)11 Kasım 2015
Kur’an’da “Muhacirler” Lafzı05 Kasım 2015
Irkçılık kanserinin ilacı Malcolm X'in mektubunda05 Kasım 2015
KUR’AN VE TOPLUM ARASINDAKİ DUVARLAR !20 Kasım 2015
İNSANLARDA İLGİ ÇEKME HASTALIĞININ NEDENİ…19 Kasım 2015
İNANÇ SÖMÜRÜSÜNDE SON NOKTA…18 Kasım 2015
GENÇLERE TAVSİYELER17 Kasım 2015
TİŞÖRT YAZILARI ve KÜLTÜR YOZLAŞMASI16 Kasım 2015
MODERN MÜSLÜMAN KADIN15 Kasım 2015
MÜSLÜMAN, PARA ve İKTİDAR14 Kasım 2015
BAŞÖRTÜSÜNÜN DESENLERİ: HİCAP, TEVAZÜ ve RIZA13 Kasım 2015
DİN PAZARINDA “TESBİHAT”12 Kasım 2015
SAHİ! BU DİN KİMİN?11 Kasım 2015
SOSYAL MEDYA KÖLELİĞİ10 Kasım 2015
İNSANLARI DÜŞÜNMEYE DAVET EDEN AYETLER09 Kasım 2015
MODA VE KOZMETİĞİN İĞRENÇ YÜZÜ!08 Kasım 2015
HANIMLAR İNTERNETTEKİ RESİMLERİNİZ KÖTÜYE KULLANILIYOR07 Kasım 2015
SALAVAT DİLENCİLERİ06 Kasım 2015
ÇOCUĞUNUZUN RESMİNİ İNTERNETE KOYMAYIN05 Kasım 2015
ŞİFA TANRILARI VE “DİLEK AĞACI”, MÜBAREKLER, TÜRBE, VS04 Kasım 2015

En Çok Okunan
En Çok Yorumlanan
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Camilerde yapılan vaazlar hakkında ne dersiniz?

İlmi anlamda yetersiz
Faydalı olduğunu düşünüyorum
Dinleme ihtiyacı duymuyorum.
Hep aynı şeyler anlatılıyor
İlmi anlamda gayet yeterli buluyorum
Vaizlerin kendilerini geliştirmeleri lazım

Sonuçlar
..
Sayfalar
Arşiv Arama
 
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Facebook Beğen

Hakkımızda | İletişim | Video Galeri | Foto Galeri
CH